ประกันสินค้า

การประกันภัยขนส่งสินค้า เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ หรืออาจขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะลำเลียงสินค้าทางรถยนต์หรือรถไฟ เป็นต้น ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเบี้ยประกันคือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า ทั้งนี้ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย เฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าเท่านั้น ที่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตนเองได้

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด มหาชน

ประกันสินค้ากลุ่มที่ 1 https://shorturl.asia/vn0yN

ประกันสินค้ากลุ่มที่ 2 https://shorturl.asia/ASodz

ประกันสินค้ากลุ่มที่ 3 https://shorturl.asia/6bSFw

ประกันสินค้ากลุ่มที่ 4 https://shorturl.asia/wPb5g

ประกันสินค้ากลุ่มที่ 5 https://shorturl.asia/9VbIA

บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด มหาชน

ประกันสินค้ากลุ่มที่ 1 https://shorturl.asia/sXP4H

ประกันสินค้ากลุ่มที่ 2 https://shorturl.asia/od5Dm

ประกันสินค้ากลุ่มที่ 3 https://shorturl.asia/savyE